Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website thisislily.com (Website) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en thisislily.com. 

1.2 Onder 'thisislily.com' wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Lily Style & Trademarks B.V.

1.3 Als u vragen heeft over de Algemene Voorwaarden of onze Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen door middel van ons 'contact us' formulier. Lily Style & Trademarks B.V., handelend als thisislily.com is een Nederlands bedrijf, ingeschreven onder bedrijfsnummer KVK 52924505, geregistreerd op het adres Stadhouderskade 107-II, 1073AX te Amsterdam met btw-nummer NL850667719B01.
 
Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen op de Website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en kunnen niet worden geretourneerd.
2.2 Thisislily.com kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De op de Website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.  Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte of land van bestemming. 
 
Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat u gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de Website.
3.2 Thisislily.com garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.
3.3 Thisislily.com zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mail-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven.
3.4 U kunt altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen op de Website.
 
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van thisislily.com van uw bestelling.
4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door thisislily.com is geaccepteerd.
 
Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de Website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn binnen Nederland is maximaal 5 werkdagen.
5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.
5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening.

5.5 Aan de leveringsplicht van thisislily.com zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door thisislily.com geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.
5.6 Een door thisislily.com opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van thisislily.com zijn, waarna thisislily.com zal trachten om binnen 5 werkdagen levering te doen plaatsvinden.

 

Artikel 6 - Retourneren

6.1 De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 3 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij thisislily.com. Hiervoor dient men gebruik te maken van het 'contact us' formulier op de Website.

6.2 De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 5 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

6.3 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking, voorzien van alle bijbehorende etiketten, aangehechte kledinglabels en in nieuw staat verkerend.

6.4 Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt thisislily.com na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.
 
Artikel 7 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal thisislily.com het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.
 
Artikel 8 – Afkoelingsperiode
8.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Thisislily.com zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes.
8.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.
8.3 Beauty producten, beachwear en lingerie worden wegens hygiënische redenen niet terug genomen door thisislily.com.
 
Artikel 9 – Garanties
9.1 Thisislily.com garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de Website vermelde specificaties.
9.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen 7 dagen, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
9.3 Na verloop van de in artikel 9.2 genoemde termijn is thisislily.com gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

9.4 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van thisislily.com, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.
 
Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud
Thisislily.com blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
 
Artikel 11 – Betaling
11.1 Tijdens het totstandkomen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om te betalen met je creditcard of overmaken op de rekening.
11.2 Thisislily.com gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen.
 
Artikel 12 – Incassokosten
Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan thisislily.com niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die thisisliy.com moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als thisisliy.com kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 
Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten
13.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij thisislily.com, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie thisislily.com niet gelieerd is.
13.2 U mag (delen van) de Website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
13.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
13.4 U mag alleen een hyperlink naar de Website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is derhalve verboden.
 
Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Indien door thisislily.com geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van thisislily.com jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld.
14.2 De aansprakelijkheid van thisisily.com voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
14.3 Thisislily.com sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Thisislily.com, waaronder de Website, door een derde.

14.4 Indien op de Website programma’s, sterren en/of bladen worden genoemd, dient u zich te realiseren dat thisislily.com een onafhankelijke partij is. Thisislily.com is op geen enkele wijze, commercieel of anderszins, gelieerd aan deze programma’s, sterren en/of bladen. Thisislily.com heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze programma’s en bladen of over de gedragingen van de sterren en kan daarvoor dan ook niet aansprakelijk worden gehouden.
14.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van thisislily.com of haar ondergeschikten.
 
Artikel 15 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 16 - Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Thisislily.com heeft geen zeggenschap over deze websites. Thisislily.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 
Artikel 17 - Diversen
17.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
17.2 De administratie van thisislily.com geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
17.3 Thisislily.com is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
17.4 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Thisislily.com zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 
Artikel 18 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Thisislily.com aangepast worden. Thisislily.com adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »